Xuất khẩu

385,77 tỷ USD

Nhập khẩu

191,3 tỷ USD

GDP

215,4 tỉ USD

Tỉ lệ tăng trưởng

6,41%

Sự kiện


Đánh giá