Luật


Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 01/12/2017  Tải về
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2017 09/05/2017  Tải về
Thông báo lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 24/04/2017  Tải về

Nghị định


CBTT đính chính văn bản CBTT số 903 ngày 30/10/2017 15/11/2017  Tải về
CBTT V/v Bổ sung một số thông tin tại BCTT Quý III năm 2017 30/10/2017  Tải về
Công bố thông tin giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2017 23/08/2017  Tải về
Công bố bổ sung một số thông tin tại BCTC quý II năm 2017 15/08/2017  Tải về
Công bố thông tin bổ sung Báo cáo quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2017 14/08/2017  Tải về

Điều ước


Báo cáo quản trị của Công ty niêm yết 06 tháng năm 2017 29/07/2017  Tải về

Hiệp ước


Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III năm 2017 31/10/2017  Tải về
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 (hợp nhất) 22/08/2017  Tải về
Báo cáo tài chính bán niên riêng năm 2017 (riêng) 22/08/2017  Tải về
Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2017 28/07/2017  Tải về

Tiêu chuẩn kỹ thuật


Tiêu chuẩn kỹ thuật da giầy 13/06/2016  Tải về